Regulamin Konkursu na najlepszą książkę popularnonaukową „Mądra Książka Roku 2020”

§1
ORGANIZATOR

 1. Organizatorem konkursu na najlepszą książkę popularnonaukową „Mądra Książka Roku 2020” (dalej jako: „Konkurs”) jest Uniwersytet Jagielloński z siedzibą w Krakowie, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków – Biuro Prasowe UJ będący właścicielem serwisu internetowego Mądre Książki (www.madreksiazki.org). Partnerem szóstej edycji Konkursu są organizatorzy Copernicus Festival. Patronem medialnym wydarzenia jest Wydawca dziennika „Gazeta Wyborcza”.
 2. Sekretariat konkursu znajduje się w siedzibie Biura Prasowego UJ. Kontakt w sprawie konkursu: e-mail: madra.ksiazka@uj.edu.pl, tel. +48 532 081 942. Szczegóły konkursu umieszczone są na stronie internetowej dedykowanej konkursowi pod adresem: http://madraksiazkaroku.pl/ (dalej jako: „Strona internetowa Konkursu”).
 3. Jury Konkursu zostanie wybrane spośród naukowców i specjalistów z różnych dziedzin naukowych – pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktorów portalu Mądre Książki oraz popularyzatorów nauki i przedstawicieli instytucji związanych z popularyzowaniem nauki.

§2
NOMINACJE

 1. Konkurs odbywa się od 4 stycznia 2021 roku do 31 maja 2021 roku i podzielony jest na poszczególne etapy:
  • 7-31 stycznia 2021 – przygotowanie oraz ogłoszenie listy nominacji,
  • 1 lutego – 31 kwietnia 2021 – działania promocyjne, promowanie nominowanych pozycji,
  • 1 marca – 31 kwietnia 2021 – głosowania na nagrodę społeczności akademickiej UJ oraz nagrodę internautów,
  • 1-31 maja 2021 – rozstrzygnięcie Konkursu.
 1. Listę publikacji nominowanych do udziału w konkursie ustala organizator Konkursu, opierając się na całorocznym własnym monitoringu polskiego rynku książki popularnonaukowej, według następujących zasad:
  • publikacje, które będą brane pod uwagę przy ustalaniu listy nominowanych książek muszą zostać wydane w roku 2020;
  • publikacje, które będą brane pod uwagę przy ustalaniu listy nominowanych książek muszą zostać wydane w języku polskim lub zostać przetłumaczone język polski;
  • oddzielnie ustalona zostanie lista publikacji nominowanych w kategorii Mądra Książka Roku 2020 i Mądra Książka Roku dla dzieci 2020;
  • każda z list zawierać będzie nie mniej niż 5 pozycji.
 1. Organizator poinformuje wydawcę oraz autora książki o włączeniu danej pozycji do listy nominowanych lub przyznaniu nagrody za pomocą wiadomości e-mail.
 2. Autorzy i wydawnictwa nie uczestniczą w procesie ustalania list nominowanych książek.
 3. Organizator nie jest zobligowany do podawania argumentów, które stanowiły podstawę do włączenia lub niewłączenia danej pozycji do listy nominowanych.
 4. Wszystkie książki nominowane do nagrody będą promowane w serwisie www.madreksiazki.org prowadzonym przez Organizatora. Informacja o nominacjach zostanie także opublikowana na stronie internetowej UJ: nauka.uj.edu.ploraz w mediach społecznościowych UJ i Mądrej Książki Roku.

§3
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

 1. Nagrody w konkursie przyznane zostaną w następujących kategoriach:
  • nagroda główna dla książki „Mądra Książka Roku 2020”;
  • nagroda główna dla książki dla dzieci „Mądra Książka Roku dla dzieci 2020”;
  • nagroda społeczności akademickiej UJ;
  • nagroda redaktorów serwisu Mądre Książki;
  • nagroda internautów i czytelników Gazety Wyborczej, przyznawana na zasadach określonych przez wydawcę tego dziennika.
 2. Nagrodzone książki (Nagrody główne) wybierze jury konkursu powołane przez organizatora. Skład jury będzie ogłoszony po podaniu listy nominowanych książek.
 3. Wydawnictwo i autor książek mają prawo wykorzystywać:
  • w opisie książki nominowanej do nagrody sformułowanie: „Książka nominowana do nagrody Mądra Książka Roku 2020. Konkurs na najlepszą książkę popularnonaukową” lub odpowiednio „Książka nominowana do nagrody Mądra Książka Roku 2020 dla dzieci i młodzieży. Konkurs na najlepszą książkę popularnonaukową”;
  • w opisie książki nagrodzonej sformułowanie: „Zwycięzca konkursu Mądra Książka Roku 2020. Konkurs na najlepszą książkę popularnonaukową” lub odpowiednio „Zwycięzca konkursu Mądra Książka Roku 2020 dla dzieci i młodzieży. Konkurs na najlepszą książkę popularnonaukową”;
  • w opisie książek nominowanych i nagrodzonych: symbol (logo) nagrody – zgodnie z ust. 4 poniżej;
  • w opisie książek nominowanych i nagrodzonych informację, że konkurs jest „organizowany  przez Uniwersytet Jagielloński będący właścicielem serwisu Mądre Książki i odbywa się w ramach Copernicus Festival”.
  • w opisie książek nominowanych i nagrodzonych: odwołanie do serwisów: www.madreksiażki.org oraz www.nauka.uj.edu.pl.
 4. W wykonaniu postanowienia §3 ust. 3 lit. c powyżej Organizator udziela wydawcom i autorom nominowanych i nagrodzonych książek niewyłącznej i nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji do:
  • logo nagrody (wersja polska i angielska);
  • grafiki promujące nominowane książki przygotowane przez organizatora.
 5. Uniwersytet Jagielloński nie zezwala na korzystanie ze swoich znaków towarowych, w tym w szczególności herbu i logotypu przy okazji promocji książek.
 6. Nagrodami w Konkursie są pamiątkowe statuetki, a także dyplomy poświadczające otrzymanie nagrody.
 7. Nagrodę odbiera wydawca i autor (lub wyznaczeni przez nich przedstawiciele).
 8. W wypadku przeprowadzenia ceremonii wręczenia nagród tzw. Gali Mądrej Książki Roku w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość, nagrody zostaną wysłane przez Organizatora na adresy wskazane przez wydawców oraz autorów.
 9. Wyniki Konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej www.madreksiazki.org oraz www.nauka.uj.edu.pl. Książki nagrodzone będą promowane w serwisie internetowym www.madreksiazki.org przez umieszczenie wyników konkursu, dokładnych omówień nagrodzonych publikacji oraz zamieszczenia linków do odpowiednich stron wydawnictw lub/i autorów.

§4

 1. Gala Mądrej Książki Roku odbędzie się w maju 2021 roku, o czym finaliści zostaną poinformowani z odpowiednim (przynajmniej dwutygodniowym) wyprzedzeniem.
 2. Gala Mądrej Książki Roku odbędzie się online, tj. z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.
 3. Organizator utrwali przebieg Gala Mądrej Książki Roku za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz – dla celów edukacyjnych, informacyjnych, dokumentacji oraz promocji Organizatora i samej Gala Mądrej Książki Roku, a nagranie to zostanie udostępnione na profilach Organizatora na serwisach internetowych, w tym w serwisie YouTube oraz Facebook.
 4. W przypadku, gdy na podstawie obowiązujących przepisów nagrodzony zwycięzca konkursu będzie miał obowiązek uiszczenia podatku dochodowego, nagroda będzie przekazana po jego opłaceniu.

§5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
 2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą:

a. w przypadku wszystkich Uczestników – w celu organizacji, przeprowadzenia Konkursu (dalej: „Konkurs”) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO- tj. w wykonaniu uzasadnionego interesu Administratora polegającego na wyłonieniu zwycięzcy w organizowanym Konkursie;

b. w przypadku Uczestnika będącego autorem nagrodzonej książki – w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Organizatora jako przyrzekającego nagrodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do realizacji Konkursu. W przypadku Uczestników, o których mowa w pkt. 3 lit. b jest niezbędne do nagrodzenia Uczestnika.
5. Dane osobowe Uczestników, o których mowa w pkt. 3 lit. a powyżej nie będą udostępniane podmiotom spoza załogi Organizatora.
6. Pani/Pana dana osobowa w postaci wizerunku może zostać utrwalona na zdjęciach lub nagraniach Gala Mądrej Książki Roku i przetwarzana na Stronie internetowej Konkursu, na stronach internetowych Organizatora oraz profilach Organizatora na portalach społecznościowych w sposób umożliwiający dostęp osób trzecich, na cele informacyjne, dokumentacyjne, edukacyjne i promocyjne Organizatora i Konkursu, w tym na potrzeby relacji z Gala Mądrej Książki Roku – zgodnie z §4 Regulaminu.
7. Dane osobowe Uczestników, o których mowa w pkt. 3 lit. b powyżej mogą zostać zamieszczone na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych Organizatora z uwagi na oznaczenie autorstwa zwycięskiej książki i honorowanie autorskich praw osobistych. Dane te będą także udostępniane uprawnionym organom państwowym, w tym w szczególności w zakresie, w jakim organy te są uprawnione do weryfikacji wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Organizatora jako przyrzekającego nagrodę.
8. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
9. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia Konkursu i przekazania informacji o jego rozstrzygnięciu.
10. Uczestnik prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
11. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.madreksiazki.org.
 2. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa i konieczności dostosowania Regulaminu do tej zmiany oraz w przypadku takich zmian które związane są z zapewnieniem bezpieczeństwa Uczestników w czasie pandemii. Zmiany zostaną opublikowane w taki sam sposób, jak Regulamin i obowiązują od momentu publikacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu o czym poinformuje za pomocą strony internetowej: madreksiazki.org. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu, ani do zwrotu kosztów poniesionych celem uczestnictwa w Konkursie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu wręczenia nagród w sytuacji, gdy jej przeprowadzenie w ustalonym terminie będzie niemożliwe albo nadmiernie utrudnione z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wprowadzeniem stanu pandemii. Zmiana terminu zostanie niezwłocznie ogłoszona na Stronie internetowej Konkursu.
 5. Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2015, poz. 612 j.t. z późn. zm.).
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.